MKB Merkbewaking

29,95Per maand

  • Merknaam + Logo
  • Monitoring op NL domeinen
  • Alerts per week

Meer informatie over MKB Merkbewaking

Abonnement
Maandelijkse betaling
Maandelijks opzegbaar
Artikelnummer: merkbewaking1 Categorie:

Beschrijving

AANVULLENDE VOORWAARDEN

Binnen SIDN Merkbewaking worden zoektermen gebruikt. De eindklant is slechts
gerechtigd zoektermen te gebruiken die overeenkomen met door haar of aan haar
gelieerde entiteiten geregistreerde (beeld)merken, producten en diensten,
gedeponeerde handelsnamen, geregistreerde domeinnamen onder het .nl-domein of
een andere extensie. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan SIDN Merkbewaking in te
zetten als concurrent analyse tool.
– Bij de .nl-domeinnamen die als resultaat worden getoond in SIDN Merkbewaking
kunnen door SIDN contactgegevens worden verstrekt. Op deze gegevens zijn de
Gebruikersvoorwaarden Whois van toepassing, zoals deze zijn gepubliceerd op
www.sidn.nl. De huidige versie van de Gebruikersvoorwaarden Whois zijn als bijlage
1 toegevoegd aan deze overeenkomst.
– De resultaten in SIDN Merkbewaking worden niet door SIDN bekeken of opgevolgd.
Eventuele procedures zullen separaat in gang moeten worden gezet door de
eindklant.
– SIDN besteedt veel aandacht aan het ontwikkelen van de door haar ingezette
algoritmen voor het detecteren van (typo)registraties via SIDN Merkbewaking. SIDN
garandeert echter niet dat via SIDN Merkbewaking alle voor de gebruiker van belang
zijnde (typo)registraties worden gedetecteerd.
– SIDN zal bij de uitvoering van de dienst voldoen aan de mate van zorgvuldigheid die
van een redelijk handelende, bekwame en professionele partij onder vergelijkbare
omstandigheden en onder vergelijkbare contractuele voorwaarden minimaal geëist
mag worden. SIDN staat op geen enkele wijze in voor het al dan niet bereiken van
enig door de eindklant beoogd resultaat

Bijlage 1: Gebruikersvoorwaarden Whois
De gegevens in de Whois worden door SIDN ter beschikking gesteld, ten behoeve van:
• het oplossen van technische problemen in verband met de werking van het internet;
• het kunnen aanvragen van (nog niet geregistreerde) .nl-domeinnamen;
• de bescherming van intellectuele eigendomsrechten;
• voorkoming en bestrijding van illegale en schadelijke inhoud op het internet.
A. De Whois-gegevens zult u uitsluitend gebruiken voor de bovenvermelde toegestane
toepassingen. U zult zich daarnaast houden aan de Nederlandse privacywetgeving. Onder
geen beding zult u de gegevens gebruiken of laten gebruiken of doen gebruiken voor
(ongevraagde) commerciële uitingen, reclame of advertentie doeleinden, ongeacht of deze
via de post, via e-mail, telefonisch of anderszins geschieden.
B. SIDN verleent bij voorbaat toestemming om de gegevens uit de Whois over te nemen ten
behoeve van de bovenvermelde toegestane toepassingen. Zonder uitdrukkelijke en
schriftelijke toestemming van SIDN, is het echter niet toegestaan om buiten de
bovengemelde toegestane toepassingen de gegevens uit de Whois, over te nemen,
verveelvoudigen (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd
gegevensbestand) en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie of op welke
wijze dan ook.
C. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van geautomatiseerde zoeksystemen om de
Whois te bevragen.
D. SIDN behoudt zich het recht voor om het gebruik van en de toegang tot de Whois te
beperken ten behoeve van de operationele stabiliteit.
E. SIDN heeft het recht om eenieder die in strijd handelt met deze voorwaarden het gebruik
van en de toegang tot de Whois te beperken of uit te sluiten.
F. SIDN heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen.
SIDN staat niet in voor de juistheid van de gegevens